Заштићена и туристичка подручја

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе ’’Тителски брег’’

Донета је Одлука о изради просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину ("Службени лист АПВ" број 36/2013)

НАЦРТ ПЛАНА - у току је израда

Прочитајте више...