Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат "Београд на води"

УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води''

ОДЛУКА о изради просторног плана

ОДЛУКА о изради стратешке процене утицаја 

ИЗВЕШТАЈ о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину

Реферална карта 1: ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА ( Р = 1:2500)

Реферална карта 2: ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И БЛОКОВЕ (Р = 1:5000)

Реферална карта 3: ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА (Р = 1:2500)

Реферална карта 4: РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (Р = 1:2500)

Реферална карта 4.1: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦА (Р = 1:200)

Реферална карта 4.2: ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦА (Р = 1:200)

Реферална карта 5: ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА ПЛАНОМ СПРОВОЂЕЊА (Р = 1:2500)

Реферална карта 6.1: ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ (Р = 1:2500)

Реферална карта 6.2: КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЕКТИ (Р = 1:2500)

Реферална карта 7.1: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ (Р = 1:2500)

Реферална карта 7.2: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ (Р = 1:2500)

Реферална карта 8: ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ (Р = 1:2500)

Реферална карта 9: ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ (СИНХРОН ПЛАН) (Р = 1:2500)

Реферална карта 9.1: СИНХРОН ПЛАН – ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ (Р = 1:200)

Реферална карта 10: ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАТЕГОРИЗАЦИЈА ТЕРЕНА (Р = 1:2500)

Реферална карта 11: ОГРАНИЧЕЊА УРБАНОГ РАЗВОЈА (Р = 1:2500)