Просторни план подручја посебне намене Националног парка Ђердап

Подручје Просторног плана обухвата делове територије општина Голубац, Кладово, Кучево, Мајданпек и Неготин.

Програм за израду Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Ђердап је усвојен на седници Владе РС од 19. фебруара 2009. године. (Службени гласник РС 16/09)

УРЕДБА о утврђивању просторног плана (Службени гласник РС 43/13).

ОДЛУКА о изради плана

ПРОСТОРНИ ПЛАН – текст плана

ИЗВЕШТАЈ о стратешкој процени

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНИ ЗАГАЂИВАЧИ

ПОДРУЧЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Реферална карта 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта 3: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Реферална карта 4: СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА