Просторни план подручја посебне намене природног добра Бељаница-Кучај

10. јуна 2010. године Влада Републике Србије донела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене природног добра Бељаница-Кучај ("Службени гласник РС", бр.42/2010).

26. августа 2014. године Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене природног добра Бељаница-Кучај ("Службени гласник РС", бр.98/2014).

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

КАРТА ОБУХВАТА ПЛАНА

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

КАРТА БР. 1: ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПППН ПРИРОДНОГ ДОБРА "БЕЉАНИЦА - КУЧАЈ" НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

КАРТА БР. 2: ПЛАНИРАНА ПРОСТОРНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Реферална карта бр. 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта бр. 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта бр. 3: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА, ТУРИЗАМ

Реферална карта бр. 4: КАРТА СПРОВОЂЕЊА