Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика Авала - Космај

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

ТЕКСТ ОГЛАСА

НАЦРТ ПЛАНА

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА АВАЛА - КОСМАЈ - текст плана

РЕФЕРАЛНА КАРТА 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

РЕФЕРАЛНА КАРТА 2А: МРЕЖА НАСЕЉА, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И САОБРАЋАЈ

РЕФЕРАЛНА КАРТА 2Б: ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

РЕФЕРАЛНА КАРТА 3: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДЕ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

РЕФЕРАЛНА КАРТА 4: КАРТА СПРОВОЂЕЊА