Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе

УСВОЈЕН ПЛАН

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 24. октобра 2011.године, д о н е л а је О Д Л У К У О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ ("Службени лист АПВ", број 17/11).

ЈАВНИ УВИД У Нацрт Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе на животну средину одржан је у периоду од 16. јануара 2014. године до 14. фебруара 2014. године.

ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја одржане су 30. јануара 2014. године у сали Скупштине општине Тител, и у Сенти 05. фебруара 2014. године у пословној згради органа општине Сента.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД одржана је 26. фебруара 2014. године, у згради Скупштине АП Војводине.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 08. априла 2015.године, донела је Покрајинску скупштинску ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ ("Службени лист АПВ", број 14/15).

ОДЛУКА о изради плана

ОДЛУКА о изради СТРАТЕШКЕ процене утицаја просторног плана

ОГЛАС – ЈАВНИ УВИД

ОБАВЕШТЕЊЕ о отказивању Јавне презентације Нацрта просторног плана

ОБАВЕШТЕЊЕ о одржавању Јавне презентације Нацрта просторног плана

ППППН мултифункционалног еколошког коридора Тисе - текст плана

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА - графички приказ

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

Реферална карта 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта 2: ВОДОПРИВРЕДА И ВОДНИ РЕСУРСИ

Реферална карта 3: ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта 4: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Реферална карта 5.1: ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Реферална карта 5.2: ПОДРУЧЈА ОД МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОЧУВАЊЕ БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ

Реферална карта 6: СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА