Просторни план подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум

ОДЛУКА о изради плана

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

УРЕДБА о утврђивању просторног плана

Просторни план - текст плана

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

РЕФЕРЕЛНА КАРТА БР.1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

РЕФЕРЕЛНА КАРТА БР.2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

РЕФЕРЕЛНА КАРТА БР.3: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

РЕФЕРЕЛНА КАРТА БР.4: СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ РЕГУЛАЦИОНОГ РЕШЕЊА У РАЗМЕРИ 1:2500

ТЕМАТСКА КАРТА БР.1: ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

ТЕМАТСКА КАРТА БР.2: ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ, РЕГУЛАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

ТЕМАТСКА КАРТА БР.3: ПЛАНИРАНИ КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ