Просторни план подручја посебне намене културног предела Бач

УСВОЈЕН ПЛАН

Донета је Одлука о изради просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину ("Службени лист АПВ" број 40/2012).

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 08. априла 2015.године, донела је Покрајинску скупштинску ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ Просторног плана подручја посебне намене Културног предела Бач ("Службени лист АПВ", број 14/15).

ОДЛУКА о изради просторног плана

ОДЛУКА о изради стратешке процене утицаја на животну средину

Просторни план подручја посебне намене културног предела Бач - текст плана

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - графички приказ

Прегледна карта бр. 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта бр.1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта бр.2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта бр.3.1: ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Реферална карта бр.3.2: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Реферална карта бр.4: КАРТА СПРОВОЂЕЊА