Усвојени планови

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације

Инфраструктурни системи

08.04.2015

УСВОЈЕН ПЛАН ("Службени лист" АПВ број 14/15).
Прочитајте више...

Прва Претходна
1/7
Последња Следећа