O planskoj dokumentaciji

Na sledećim stranicama možete se upoznati sa:

 • Usvojenim prostornim planovima
 • Prostornim planovima čija je izrada u toku
 • Prostornim planovima čija je izrada u pripremi.

Vrste prostornih planova u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji su sledeće:

 • Prostorni plan Republike Srbije
 • Regionalni prostorni plan
 • Prostorni plan jedinice lokalne samouprave
 • Prostorni plan područja posebne namene

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ

DOKUMENTARNI FILM - Prostorni plan područja posebne namene sliva akumulacije "Selova"

Prostorni plan Republike Srbije donosi se za teritoriju Republike Srbije i osnovni je planski dokument prostornog planiranja i razvoja u republici. Ima strateško-razvojnu i opštu regulatornu funkciju. Donosi se za period od najmanje 10 a najviše 25 godina.

Prostorni plan Republike Srbije možete pogledati u celini ukoliko preuzmete (downland) fajlove sa tekstom, tematskim i referalnim kartama kao i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije na životnu sredinu.

ППРС   Програм_имплементације

Analitičke kartice strateških prioriteta Prostornog plana Republike Srbije i njegovog Programa implementacije

REFERALNE KARTE

Izvestaj_o_ostvarivanju_prostornog_plana

Izveštaj o ostvarivanju prostornog plana

Izveštaj za 2011. godinu obuhvata 24 pokazatelja i sadrži osvrt na relizaciju strateških pripriteta Prostornog plana Republike Sbije, pregled pokrivenosti teritorije Republike prostornim planovima i pregled aktivnosti na uspostavljanju informacionog sistema za praćenje i ocenjivanje implementacije Prostornog plana Republike Srbije. 

RPP_prikaz

Regionalni prostorni planovi - PRIKAZ decembar 2012. godine

Regionalni prostorni plan se donosi za teritoriju regiona, razrađuje ciljeve prostornog razvoja i određuje racionalno korišćenje prostora uz uvažavanje specifičnih potreba svakog regiona ponaosob. 

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Prostorni plan područja posebne namene se donosi za područje koje zbog svojih izuzetnih vrednosti i potencijala zahteva poseban režim organizacije, korišćenja i zaštite prostora. On se može odnositi na infrastrukturne koridore, zaštićena i turistička područja, nalazišta ruda i dr.

Dokument za sprovođenje prostornog plana je Program implementacije prostornog plana kojim se za period od 5 godina utvrđuju mere i aktivnosti za njegovo sprovođenje. Zakonom nije predviđena izrada Programa implementacije za prostorni plan jedinice lokalne samouprave i prostorni plan područja posebne namene.

Na ovim stranicama može se pratiti tok izrade prostornih planova kroz zakonom definisane faze:

 1. Odluka o izradi prostornog plana
 2. Definisanje koncepta prostornog plana
 3. Izrada prostornog plana
 4. Stručna kontrola prostornog plana
 5. Izlaganje prostornog plana na javni uvid