O međunarodnoj saradnji

Prostorno planiranje je ključni instrument za uspostavljanje dugoročnih, održivih okvira socijalnog, prostornog i ekonomskog razvoja unutar i između zemalja. ... Prostorno planiranje je posebno važno za zemlje u tranziciji, jer pruža mehanizme za upravljanje i usmeravanje razvoja, stvarajući na taj način stabilniju klimu za razvoj i investiranje.“

 

SPATIAL PLANNING. Key Instrument for Development

and Effective Governance with Special Reference to Countries  transition,

UNECE,Geneva, 2008

Nadležnost Republičke agencije za prostorno planiranje za ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti prostornog planiranja određena je članom 75. tačkom 5. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US). Ova saradnja ostvaruje se u skladu sa opredeljenjem Republike Srbije za proces evrointegracija, a za cilj ima unapređenje procesa planiranja kroz usaglašavanje pokazatelja i politika prostornog razvoja i primenu međunarodno ustanovljenih prioriteta, standarda i principa. Međunarodna saradnja u datom kontekstu ostvaruje se kroz različite aktivnosti među kojima se posebno mogu izdvojiti sledeće: 

 • Praćenje i prikupljanje međunarodnih dokumenata u oblasti prostornog planiranja;
 • Primena međunarodno prihvaćenih principa prilikom izrade planske dokumentacije;
 • Uspostavljanje kontakata i saradnje sa relevantnim međunarodnim organizacijama, kao i međunarodnim, nacionalnim i regionalnim institucijama nadležnim za pitanja prostornog planiranja i prostornog razvoja;
 • Učešće u međunarodnim projektima u oblasti prostornog planiranja i prostornog razvoja;
 • Učešće na međunarodnim seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu;
 • Razvoj međunarodno usaglašenih indikatora za prostor Republike Srbije;
 • Prikupljanje i praćenje nacionalnih planova i strategija zemalja u okruženju radi usaglašavanja prostorno-razvojnih politika.

Evropska saradnja i integracija u oblasti prostornog planiranja i prostornog razvoja odvija se prevashodno u okviru programa i aktivnosti Evropske Unije i Saveta Evrope, odnosno kroz program Evropske teritorijalne saradnje / INTERREG (uključujući mrežu ESPON) i aktivnosti Evropske konferencije ministara nadležnih za prostorno/regionalno planiranje Saveta Evrope - CEMAT u čijem je radu Republička agencija za prostorno planiranje aktivno učestvovala u periodu od 2003. do 2005. godine. Pored učešća na različitim međunarodnim konferencijama, seminarima i radionicama, Republička agencija za prostorno planiranje je od svog osnivanja do danas učestvovala u realizaciji sledećih međunarodnih projekata i inicijativa:

 • „Francusko-srpski forum za prostorno planiranje i regionalne politike“ (Forum franco-serbe pour l'aménagement du territoire et les politiques régionales) (2003-2007)
 • „Podaci i indikatori Zapadnog Balkana“, ESPON activity 097/2005 (2005-2006)
 • Sveobuhvatna strategija EU za Dunavski region (European Union Strategy for the Danube Region - EUSDR) (2009-2010)
 • „Koncept regionalne saradnje u oblasti prostornog uređenja i razvoja na području Podunavlja – DONAUREGIONEN+“, Transnational Cooperation Programme South East Europe - SEE (2009-2012)
 • „Izgradnja kapaciteta za uključivanje u program ESPON 2013 i primenu Direktive INSPIRE u Republici Srbiji“, Bilateralni program tehničke pomoći holandske vlade Srbiji (G2G10/SB/6/2) (2010-2011).
 • "Assessing Territorial Attractiveness in SEE - Attract-SEE" (2012-2014).
 •  „Koncept regionalne saradnje u oblasti prostornog uređenja i razvoja na području Podunavlja - DONAUREGIONEN“, INTERREG IIIB CADSES NP (2006-2008) 

Novembra 2010. godine, Republička agencija za prostorno planiranje je postala i pridruženi član Evropskog saveta prostornih planera (European Council of Spatial Planners / Conseil européen des urbanistes - ECTP-CEU).

Koordinacija međunarodne saradnje poverena je Odeljenju za međunarodnu saradnju koje čine: 

Mr Tijana Živanović, dipl. prostorni planer, rukovodilac Odeljenja (tijana.zivanovic@rapp.gov.rs)

Olivera Radoičić, dipl. prostorni planer, rukovodilac projekta (olivera.radoicic@rapp.gov.rs)

Jelena Biševac, dipl. ekonomista, rukovodilac projekta (jelena.bisevac@rapp.gov.rs)