Upravni odbor

Upravni odbor

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.

Predsednik i članovi upravnog odbora imenuju se na četiri godine.

Predsednik Upravnog odbora:

Ružica Božović, dipl. inž.arhitekture - imenovana je rešenjem Vlade 24 broj 119-9507/2010 od 16.12.2010. godine („Službeni glasnik RS“ broj 98/2010).

Članovi Upravnog odbora:

Miloš Kurteš, dipl. inž. poslovne informatike – imenovan je rešenjem Vlade 24 broj 119-9507/2010 od 16.12.2010. godine („Službeni glasnik RS“ broj 98/2010).

Marija Đurović, dipl. inž.arhitekture – imenovana je rešenjem Vlade 24 broj 119-9507/2010 od 16.12.2010. godine („Službeni glasnik RS“ broj 98/2010).

Doc.dr Milan Punišić – imenovan je rešenjem Vlade 24 broj 119-5505/2013 od 05.07.2013. godine („Službeni glasnik RS“ broj 59/2013).

Mirjana Pavičić, dipl. politikolog – imenovana je rešenjem Vlade 24 broj 119-5505/2013 od 05.07.2013. godine („Službeni glasnik RS“ broj 59/2013).

 Upravni odbor:

 • donosi Statut Agencije,
 • usvaja godišnji izveštaj o poslovanju Agencije;
 • usvaja završni račun Agencije;
 • usvaja program rada Agencije;
 • usvaja finansijski plan Agencije i izveštaje, koji Agencija dostavlja na saglasnost osnivaču,
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • usvaja predlog za unapređuje rada Agencije;
 • usmerava rad direktora i izdaje mu uputstva za rad;
 • odlučuje o raspodeli viška prihoda nad rashodima ,koje Odluke Agencija dostavlja na saglasnost osnivaču,
 • donosi propise i druge opšte akte Agencije osim Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,
 • usvaja predlog o pokretanju i izdavanju publikacija‚ informativnih i stručnih glasila Agencije,
 • usvaja predlog o ostvarivanju međunarodne saradnje u oblasti prostornog planiranja,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.