O Agenciji

Republička agencija za prostorno planiranje osnovana je u cilju obezbeđivanja uslova za efikasno sprovođenje i unapređenje politike planiranja i uređenja prostora Republike Srbije. Do donošenja Zakona o planiranju izgradnji (Sl. glasnik br. 47/03) koji predstavlja zakonski osnov za osnivanje Agencije, postojao je Zavod za prostorno planiranje i urbanizam koji je poslovao i delovao prema prethodnom Zakonu o planiranju.

Zakonom o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US) nastavlja se kontinuitet postojanja Agencije kao samostalne organizacije koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Agencija posluje u skladu sa Zakonom o javnim agencijama. Registrovana je i upisana u sudski registar (uložak br.5-1339-00) Privrednog suda u Beogradu.

Agencija ima status pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom RAPP.

Agencija za svoj rad odgovara Vladi Republike Srbije, kao osnivaču.

Agencija je nadležna da:

 • priprema, koordinira i prati izradu Prostornog plana Republike Srbije i programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije;
 • priprema, koordinira i prati izradu regionalnog prostornog plana i programa implementacije;
 • priprema, koordinira i prati izradu prostornog plana područja posebne namene;
 • priprema odluku o izradi svih planskih dokumenata koje predlaže nadležno ministarstvo;
 • ostvaruje međunarodnu saradnju u oblasti prostornog planiranja;
 • pruža stručnu pomoć i priprema izvode iz Prostornog plana Republike Srbije, regionalnog prostornog plana i prostornog plana područja posebne namene za potrebe izrade planskih dokumenata jedinice lokalne samouprave;
 • uspostavlja jedinstveni sistem pokazatelja za prostorno planiranje u skladu sa sistemom ESPON;
 • vodi registar prostornih planova za teritoriju Republike Srbije;
 • priprema i realizuje programe edukacije za potrebe izrade dokumenata prostornog planiranja;
 • priprema godišnji izveštaj o realizaciji Prostornog plana Republike Srbije na osnovu ESPON pokazatelja;
 • po potrebi izrađuje prostorni plan područja posebne namene koji se finansira iz drugih izvora, u skladu sa zakonom;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom.

Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija ima organizacionu jedinicu u Novom Sadu kao i tri regionalne kancelarije u Nišu, Kragujevcu i Kosovskoj Mitrovici.

Organi Agencije su: upravni odbor i direktor.

Direktor

Direktora Agencije imenuje i razrešava Vlada, na predlog Upravnog odbora.

Direktor se imenuje na period od pet godina i može ponovo biti imenovan.

Direktor je nadležan da:

 • zastupa Agenciju;
 • organizuje rad i rukovodi Agencijom;
 • predlaže akte koje usvaja Upravni odbor;
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Agencije,
 • izvršava odluke upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje,
 • stara se o zakonitosti rada i odgovara za korišćenje i raspolaganje imovinom Agencije,
 • imenuje i razrešava direktora Organizacione jedinice za teritoriju Autonomne pokrajne Vojvodine,na predlog IV APV,
 • određuje šefa Regionalne kancelarije u skladu sa Zakonom o radu,
 • odlučuje o pravima , obavezama i odgovornostima zaposlenih u Agenciji,
 • donosi odluku o ongažovanju drugih pravnih i fizičkih lica za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz nadležnosti Agencije u skladu sa Zakonom, 
 • vrši druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.