Prestanak rada Republičke agencije za prostorno planiranje

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ broj 132/2014, u daljem tekstu: Zakon), propisano je da danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje sa radom Republička agencija za prostorno planiranje, a da poslove, zaposlene, imovinu i arhivu iz nadležnosti ove Agencije, preuzima Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ovim putem obaveštavamo da se svi podnesci i drugi akti, od 17.12.2014. godine,  sa danom stupanja na snagu Zakona,  dostavljaju na adresu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 11 000 Beograd ul. Nemanjina br. 22-26.