ЈНМВ бр. 1/14 - остале услуге - услуга штампања публикације под насловом " Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе Увац - скраћени приказ"