Измене и допуне Просторног плана подручја експолатације Колубарског лигнитског басена

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Влада је донела ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ КОЛУБАРСКОГ ЛИГНИТСКОГ БАСЕНА (Сл. гласник РС бр.38/15)

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

КОНЦЕПТУАЛНЕ ОСНОВЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ОГЛАС - РАНИ ЈАВНИ УВИД

Реферална карта 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА 2020. године