Просторни план подручја посебне намене Борско-Мајданпечког рударског басена

НАЦРТ ПЛАНА - у току је израда

ОДЛУКА о изради плана

ОДЛУКА о изради стратешке процене утицаја просторног плана

КОНЦЕПТ ПЛАНА

Карта 1: КОНЦЕПТ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОСТОРА 

Карта 1.1: ЗОНА УТИЦАЈА РУДНИКА БАКРА МАЈДАНПЕК

Карта 1.2: ЗОНА УТИЦАЈА РУДНИКА "ВЕЛИКИ КРИВЕЉ - ЦЕРОВО"

Карта 2: КОНЦЕПТ МРЕЖЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

Карта 3: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

Карта 3.1: ТУРИЗАМ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА

Карта 4: КОНЦЕПТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА