Регионални просторни план АП Војводине

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 09. децембра 2009. године , донела је ОДЛУКУ О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ("Службени лист АПВ", бр. 18/09).

Усвојен план ("Службени лист АП Војводине" бр. 22), дана 14.12.2011. године.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА И ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН – ТЕКСТ ПЛАНА

СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА

Реферална карта број 1: ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта број 2.1: МРЕЖА НАСЕЉА И ЦЕНТАРА, ПРИВРЕДНИ СИСТЕМИ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Реферална карта број 2.2: САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Реферална карта број 2.3: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА, ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Реферална карта број 3.1: ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Реферална карта број 3.2: ТУРИЗАМ, ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 2013 - 2017. године