Просторни планови подручја посебне намене

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације

Инфраструктурни системи

08.04.2015

УСВОЈЕН ПЛАН ("Службени лист" АПВ број 14/15).
Прочитајте више...

Просторни план подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Суботица-Београд (Батајница)

Инфраструктурни системи

19.12.2014

Донета је ОДЛУКА о изради измена и допуна просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница) (Сл. гласник РС бр. 102/10).
Прочитајте више...

Прва Претходна
1/6
Последња Следећа