Планови чија је израда у току

Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. М 24 Суботица - Зрењанин - Ковин

Инфраструктурни системи

Донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин - Ковин ("Службени лист АПВ", број: 5/09).

НАЦРТ ПЛАНА - у току је израда

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене ’’Суботичке пустаре и језера’’

Заштићена и туристичка подручја

Донета је Одлука о изради просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину ("Службени лист АПВ" број 36/2013)

НАЦРТ ПЛАНА - у току је израда

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе ’’Слано Kопово’’

Заштићена и туристичка подручја

Донета је Одлука о изради просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину ("Службени лист АПВ" 36/13)

НАЦРТ ПЛАНА - у току је израда

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе ’’Тителски брег’’

Заштићена и туристичка подручја

Донета је Одлука о изради просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину ("Службени лист АПВ" број 36/2013)

НАЦРТ ПЛАНА - у току је израда

Прочитајте више...

Прва Претходна
2/2
Последња Следећа