Планови чија је израда у припреми

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763)

Инфраструктурни системи

На седници Владе 22.04.2014. године усвојена је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763) и објављена у ″Сл. гласнику РС″, број 42/14.

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови Пазар 1

Инфраструктурни системи

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови Пазар 1

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III

Инфраструктурни системи

Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III

ПРИБАВЉАЊЕ УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације

Инфраструктурни системи

ОДЛУКА о изради Просторног плана на животну средину (Сл. гласник РС бр. 32/15)

ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија)

Инфраструктурни системи

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), („Службени гласник РС”, број 31/15).

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Прочитајте више...

Регионални просторни план за територијалну целину општина Косовска Митровица (северни део), Звечан, Лепосавић и Зубин поток

Регионални просторни планови

Одлука о изради Регионалног просторног плана за територијалну целину општина Косовска Митровица (северни део), Звечан, Лепосавић и Зубин поток објављена је у Службеном гласнику број 40 од 8. јуна 2011. године.


Прочитајте више...

Измене и допуне просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток"

Инфраструктурни системи

Републичка агенција за просторно планирање донела је Одлуку о изради стратешке процене утицаја Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину.

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

Прочитајте више...