О планској документацији

На следећим страницама можете се упознати са:

 • Усвојеним просторним плановима
 • Просторним плановима чија је израда у току
 • Просторним плановима чија је израда у припреми.

Врсте просторних планова у складу са Законом о планирању и изградњи су следеће:

 • Просторни план Републике Србије
 • Регионални просторни план
 • Просторни план јединице локалне самоуправе
 • Просторни план подручја посебне намене

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ - Просторни план подручја посебне намене слива акумулације "Селова"

Просторни план Републике Србије доноси се за територију Републике Србије и основни је плански документ просторног планирања и развоја у републици. Има стратешко-развојну и општу регулаторну функцију. Доноси се за период од најмање 10 а највише 25 година.

Просторни план Републике Србије можете погледати у целини уколико преузмете (downland) фајлове са текстом, тематским и рефералним картама као и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије на животну средину.

ППРС   Програм_имплементације

Аналитичке картице стратешких приоритета Просторног плана Републике Србије и његовог Програма имплементације

РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ

Извештај_о_остваривању_просторног_плана

Извештај о остваривању просторног плана

Извештај за 2011. годину обухвата 24 показатеља и садржи осврт на релизацију стратешких припритета Просторног плана Републике Сбије, преглед покривености територије Републике просторним плановима и преглед активности на успостављању информационог система за праћење и оцењивање имплементације Просторног плана Републике Србије. 

РПП_приказ

Регионални просторни планови - ПРИКАЗ децембар 2012. године

Регионални просторни план се доноси за територију региона, разрађује циљеве просторног развоја и одређује рационално коришћење простора уз уважавање специфичних потреба сваког региона понаособ. 

Просторни план јединице локалне самоуправе одређује смернице за развој делатности и намену површина као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

Просторни план подручја посебне намене се доноси за подручје које због својих изузетних вредности и потенцијала захтева посебан режим организације, коришћења и заштите простора. Он се може односити на инфраструктурне коридоре, заштићена и туристичка подручја, налазишта руда и др.

Документ за спровођење просторног плана је Програм имплементације просторног плана којим се за период од 5 година утврђују мере и активности за његово спровођење. Законом није предвиђена израда Програма имплементације за просторни план јединице локалне самоуправе и просторни план подручја посебне намене.

На овим страницама може се пратити ток израде просторних планова кроз законом дефинисане фазе:

 1. Одлука о изради просторног плана
 2. Дефинисање концепта просторног плана
 3. Израда просторног плана
 4. Стручна контрола просторног плана
 5. Излагање просторног плана на јавни увид