Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија)

Влада Републике Србије је донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија), („Службени гласник РС”, број 31/15). Израда Просторног плана представља део Пројекта железничке пруге кроз Мађарску и Србију, који је у складу је са Меморандумом о разумевању о сарадњи на пројекту мађарско – српске железнице потписаног између националне Комисије за развој и реформе Народне Републике Кине, Министарства спољних послова и трговине Мађарске и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије  („Службени гласник РС”, број 1/15).

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана одржан је у периоду од 4. маја до 18. маја 2015. године, на којем су органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката дала мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину, као и правна и физичка лица која су доставила примедбе и сугестије Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање, урбанизам и становање.

Тренутно се спроводи прикупљање услова од релевантних институција, јавних предузећа и локалних самоуправа на основу којих ће се приступити изради планског документа.

ОДЛУКА о изради плана