Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора магистралног гасовода Ниш-Димитровград са елементима детаљне регулације

Оквирна граница Просторног плана обухвата делове територија града Ниша и општина Бела Паланка, Пирот и Димитровград.

ОДЛУКА о изради стратешке процене утицаја Просторног плана на животну средину

ОДЛУКА о изради просторног плана