Измене и допуне просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток"

ОДЛУКА о изради  стратешке процене утицаја Измена и допуна просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода "Јужни ток" на животну средину