Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III

ПРИБАВЉАЊЕ УСЛОВА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА 

На седници Владе Републике Србије одржаној 21. августа 2014. године донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III („Службени гласник РС“, број 89/14). 

ОДЛУКА о изради просторног плана

ОДЛУКА о изради стратешке процене утицаја