Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови Пазар 1

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА 

Влада Републике Србије донела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x110 кВ Краљево 3 – Нови Пазар 1 („Службени гласник РС“, број 87/14) на седници одржаној 21. августа 2014. године.

ОДЛУКА о изради просторног плана

ОДЛУКА о изради стратешке процене утицаја