Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763)

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА 

Урађен је предлог нове Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега-Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763). 

На седници Владе 22.04.2014. године усвојена је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Пожега – Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763) и објављена у ″Сл. гласнику РС″, број 42/14.

ОДЛУКА о изради просторног плана

ОДЛУКА  о изради Стратешке процене утицаја