Просторни план подручја посебне намене система реверзибилне хидроелектране "Бистрица" и хидроелектране "Потпећ"

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА 

Донета је одлука о изради плана (Службени гласник РС бр.124/2012).

Оквирна граница Просторног плана обухвата делове општина Нова Варош, Прибој и Пријепоље. На територији општине Нова Варош следеће КО: Бистрица Радоиња, Рутоши, Сеништа, Челице; на територији општине Прибој следеће КО: Бања, Калафати, Кратово, Мажићи и Прибојске Челице, и на територији општине Пријепоље следеће КО: Дренова, Кучин и Џурово, укупне површине око 270 km2.

Саставни део Просторног плана чини и Стратешка процена утицаја на животну средину.

Носилац израде Просторног плана је Републичка агенција за просторно планирање.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА