Инфраструктурни системи

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-80, ДЕОНИЦА НИШ-МЕРДАРЕ

Донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре ("Службени гласник РС", број: 07/16)

ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 x 400 кВ Република Србија (Бајина Башта) - граница Црне Горе - граница Босне и Херцеговине

Донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне инфраструктурног коридора високонапонског далековода интерконекција 2 x 400 кВ Република Србија (Бајина Башта) - граница Црне Горе - граница Босне и Херцеговине ("Службени гласник РС", број: 07/16)

ДОНЕТА ЈЕ ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац - Врање

Просторни план подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац - Врање, деоница од блок станице "Велика Копашница", до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања

ЈАВНИ УВИД - у току

Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. М 24 Суботица - Зрењанин - Ковин

Донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин - Ковин ("Службени лист АПВ", број: 5/09).

НАЦРТ ПЛАНА - у току је израда

Прочитајте више...