Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. М 24 Суботица - Зрењанин - Ковин

НАЦРТ ПЛАНА - у току је израда

Донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин - Ковин ("Службени лист АПВ", број: 5/09).

У току је израда Нацрта плана.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

ОДЛУКА О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

КОНЦЕПТ ПЛАНА