Просторни план подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац - Врање

ОДЛУКА о изради плана (Сл. гласник РС бр. 87/14)

ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја

ОГЛАС - текст огласа o покретању јавног увида у Нацрт плана и Извештај о стратешкој процени утицаја

НАЦРТ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРЕГЛЕДНА КАРТА

Реферална карта број 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта број 2: КАРТА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА СПРОВОЂЕЊА

Реферална карта број 2-1-1

Реферална карта број 2-1-2

Реферална карта број 2-1-3

Реферална карта број 2-1-4

Реферална карта број 2-1-5

Реферална карта број 2-1-6

Реферална карта број 2-1-7

Реферална карта број 2-1-8

Реферална карта број 2-2-1

Реферална карта број 2-2-2

Реферална карта број 2-2-3

Реферална карта број 2-2-4

Реферална карта број 2-2-5

Реферална карта број 2-2-6

Реферална карта број 2-2-7

Реферална карта број 2-2-8

Реферална карта број 2-2-9

Реферална карта број 2-2-10

Реферална карта број 2-2-11

Реферална карта број 2-2-12

Реферална карта број 2-2-13

Реферална карта број 2-3-1

Реферална карта број 2-3-2

Реферална карта број 2-3-3

Реферална карта број 2-3-4