Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е80 – Дунав (Паневропски коридор VII)

22. јануара 2010. године Влада Републике Србије је донела одлуку (Службени гласник РС број 03/10) о изради Просторног плана подручја посебне намене међународног пловног пута Е80 – Дунав (Паневропски коридор VII).

Носилац израде Просторног плана је Републичка агенција за просторно планирање. 

Подручје Просторног плана обухвата делове територија седам градова, 15 општина, целу општину Сремски Карловци и целу општину Кладово. Обухваћени су градови Београд, Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, Панчево, Смедерево, Пожаревац, као и општине Апатин, Оџаци, Бач, Бачка Паланка, Беочин, Бачки Петровац, Инђија, Тител, Стара Пазова, Ковин, Бела Црква, Велико Градиште, Голубац, Мајданпек и Неготин.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ПРОСТОРНИ ПЛАН - текст плана

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

Графички прилог број 1: ПОДРУЧЈЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Реферална карта број 1 - лист 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта број 1 - лист 2: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта број 2 - лист 1: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта број 2 - лист 2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта број 3 - лист 1: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Реферална карта број 3 - лист 2: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Реферална карта број 4 - лист 1: СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Реферална карта број 4 - лист 2: СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА