Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације

УСВОЈЕН ПЛАН

Донета је Одлука о изради просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја ("Службени лист" АПВ број 36/13).

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 08. априла 2015.године, донела је Покрајинску скупштинску ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације ("Службени лист АПВ", број 14/15).

ОДЛУКА о изради просторног плана и Одлука о изради стратешке процене утицаја

ОДЛУКА О ДОНОШЕЊУ Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад, са елементима детаљне регулације - текст плана  

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПОТЕНЦИЈАЛНО НЕГАТИВНЕ ЗОНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ СА МЕРАМА ЗАШТИТЕ (Р=1:50 000) 

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ

Реферална карта бр. 1: ПРЕГЛЕДНА КАРТА (Р=1:50 000)

Реферална карта бр. 2: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА (Р=1:5000)

Реферална карта бр. 2: ЛИСТ 2.1

Реферална карта бр. 2: ЛИСТ 2.2

Реферална карта бр. 2: ЛИСТ 2.3

Реферална карта бр. 2: ЛИСТ 2.4

Реферална карта бр. 2: ЛИСТ 2.5

Реферална карта бр. 2: ЛИСТ 2.6

Реферална карта бр. 2: ЛИСТ 2.7

Реферална карта бр. 2: ЛИСТ 2.8 

Реферална карта бр. 3: КАРТА СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА (Р=1:2500)

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.1

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.2

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.3

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.4

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.5

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.6

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.7

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.8

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.9

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.10

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.11

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.12

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.13

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.14

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.15

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.16

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.17

Реферална карта бр. 3: ЛИСТ 3.18 

Реферална карта бр. 4: ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ НАДЗЕМНИХ ОБЈЕКАТА (Р=1:2500)

Реферална карта бр. 4: ЛИСТ 4.1 – БЛОК СТАНИЦА 1

Реферална карта бр. 4: ЛИСТ 4.2 – БЛОК СТАНИЦА 2

Реферална карта бр. 4: ЛИСТ 4.3 – ПРИЈЕМНО ОТПРЕМНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА 1

Реферална карта бр. 4: ЛИСТ 4.4 – ПРИЈЕМНО ОТПРЕМНА ЧИСТАЧКА СТАНИЦА 2