Информације о плановима у изради

Разводни гасовод РГ11-02 Лесковац-Врање, деоница од блок станице "Велика Копашница" до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања

28.08.2014

Влада Републике Србије је на седници одржаној 21. августа 2014. године донела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене за део разводног гасовода РГ 11-02 Лесковац – Врање, деоница од блок станице „Велика Копашница“ до границе подручја општине Владичин Хан и града Врања („Службени гласник РС“, број 87/14).
Прочитајте више...

Инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III

27.08.2014

На седници Владе Републике Србије одржаној 21. августа 2014. године донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kV број 113/x од ТC Ниш 1 до Врле III („Службени гласник РС“, број 89/14)
Прочитајте више...

Инфраструктурни коридор високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови Пазар 1

27.08.2014

Влада Републике Србије донела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x110 kV Краљево 3 – Нови Пазар 1 („Службени гласник РС“, број 89/14) на седници одржаној 21. августа 2014. године
Прочитајте више...

Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода

25.08.2014

Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације у Новом Саду
Прочитајте више...

Jавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације

04.08.2014

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину
Прочитајте више...

Oдржана је седница Комисије за стручну контролу планских докумената

24.07.2014

Стручна контрола Нацрта просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до Рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације
Прочитајте више...

Просторни план подручја посебне намене Суботичке пустаре и језера

20.06.2014

Просторни план подручја посебне намене ''Суботичке пустаре и језера'' ради се на основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене ''Суботичке пустаре и језера'' (''Службени лист АПВ'', број 36/13)
Прочитајте више...