Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида

Дана 17. октобра 2014. године, у сали Скупштине АП Војводине, улица Владике Платона бб, са почетком у 11 часова одржана је јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач на животну средину.

Јавној седници су присуствовали председник и чланови Комисије за спровођење поступка јавног увида и представници обрађивача ЈП ''Завод за урбанизам Војводине''.

После уводне речи и кратког информисања о спроведеној процедури израде, контроле и излагања на јавни увид Нацрта просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Извештаја о старатешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач на животну средину, Комисија за спровођење поступка јавног увида је констатовала да није поднета ни једна примедба за време трајања јавног увида.

Извештај о обављеном јавном увиду биће достављен обрађивачу планског документа, Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине као носиоцу израде Плана и јединицама локалних самоуправа у обухвату Плана.