Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води''

У периоду од 29. септембра до 28. октобра 2014. године на јавни увид биће изложени Нацрт просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину.

       

Нацрт Просторног плана са комплетом графичких прилога и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид на интернет адреси Републичке агенције за просторно планирање, односно сваког радног дана  од 900 до 1400 часова у згради:

  • Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6,

У току трајања јавног увида, сваког четвртка у периоду од 1100 до 1400 часова у згради Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6, заинтересованима ће бити омогућено пружање додатних информација о предметном планском документу.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у великој сали Градске управе града Београда, у понедељак 13. октобра 2014. године, Трг Николе Пашића 6, у 1200 часова.

Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, заинтересована физичка и правна лица могу доставити у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, поштом или на писарници органа локалне самоуправе, или Републичкој агенцији за просторно планирање, закључно 28. октобра 2014. године, на следеће адресе:

  • Град Београд, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове (преко писарнице) 27. марта 43-45, 11000 Београд, или
  • Републичка агенција за просторно планирање, Краља Милутина број 10а, 11000 Београд.

Јавна седница Комисије за јавни увид биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 5. новембра 2014. године, са почетком у 1200 часова, у великој сали Градске управе града Београда, Трг Николе Пашића 6.

ТЕКСТ ОГЛАСА објављен у дневном листу "Политика" од 29. септембра 2014. године

ИСПРАВКА ОГЛАСА о покретању Јавног увида

НАЦРТ Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води''

ИЗВЕШТАЈ о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ИЗВЕШТАЈА о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда - подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води'' на животну средину

Графички приказ: СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ( Р = 1:2500) 

Реферална карта 1: ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА ( Р = 1:1000)

Реферална карта 2: ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ И БЛОКОВЕ (Р = 1:5000)

Реферална карта 3: ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА (Р = 1:1000)

Реферална карта 4: РЕГУЛАЦИОНО-НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН ЗА ГРАЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА И САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ (Р = 1:1000)

Реферална карта 4.1: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦА (Р = 1:200)

Реферална карта 4.2: ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ САОБРАЋАЈНИЦА (Р = 1:1000/100)

Реферална карта 5: ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА ПЛАНОМ СПРОВОЂЕЊА (Р = 1:1000)

Реферална карта 6.1: ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ (Р = 1:1000)

Реферална карта 6.2: КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЕКТИ (Р = 1:1000)

Реферална карта 7.1: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ (Р = 1:1000)

Реферална карта 7.2: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ (Р = 1:1000)

Реферална карта 8: ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ (Р = 1:1000)

Реферална карта 9: ПЛАН МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА ИНФРАСТРУКТУРЕ (СИНХРОН ПЛАН) (Р = 1:1000)

Реферална карта 9.1: СИНХРОН ПЛАН – ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ (Р = 1:200)

Реферална карта 10: ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАТЕГОРИЗАЦИЈА ТЕРЕНА (Р = 1:1000)

Реферална карта 11: ОГРАНИЧЕЊА УРБАНОГ РАЗВОЈА (Р = 1:1000)