Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач

Дана 19. септембра 2014. године, у згради КП цeнтра Бач, са почетком у 10 часова, одржана је Јавна презентација Нацрта просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач на животну средину.

Испред РАПП, Организационе јединице за територију АП Војводине, састанак је отворио Mа Иван Тамаш и том приликом подсетио на спроведене активности припреме, праћења и координације израде Просторног плана од стране РАПП-а.

Основни разлог за израду Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач проистиче из потребе реализације једног од стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења културних добара, који је утврђен Просторним планом Републике Србије и Регионалним просторним планом АП Војводине. Такође израда Плана је и неопходан услов за употпуњавање међународно прописане документације (UNЕSCО) за процедуру уписа на Листу светске културне баштине, која је започета 2010. године уписом на прелиминарну Листу.

Циљ доношења Плана је: валоризација подручја и дефинисање културног предела; утврђивање дугорочне концепције заштите, очувања и унапређења вредности културног наслеђа у контексту његовог културног диверзитета, слојевитости, мултикултуралности, мултиконфесионалности и мултинационалности; дефинисање значаја културног наслеђа за социјалну кохезију и идентитет локалне заједнице на бази његове валоризације; укључивање културног наслеђа и његовог окружења у политике развоја; постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем коришћења простора са могућностима и ограничењима условљених споменичким и природним вредностима, са потребама дугорочног социјалног и економског развоја; дефинисање мера за заштиту и одрживо коришћење природних вредности кроз заштиту предела и заштићених подручја; туристичка валоризација културне и природне баштине; обезбеђење просторних услова за реализацију концепта трајно одрживог (уравнотеженог) развоја, посебно за развој туризма, руралног развоја и других активности комплементарних функцији културног предела; утврђивање мера за обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих облика деградације и загађивања животне средине.

Просторно планска решења презентовала је Свјетлана Реко, дипл.инж. арх. одговорни планер на изради Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач.

По завршетку презентације, Ма Иван Тамаш је обавестио присутне да заинтересована правна и физичка лица своје примедбе могу доставити у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа које се налазе у обухвату просторног плана, односно Бач, Бачка Паланка и Оџаци, као и Републичкој агенцији за просторно планирање – Организационој јединици за територију АП Војводине у току трајања јавног увида до 03. октобра 2014. године чиме је јавна презентација завршена.