Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида

Дана 15. септембра 2014. године, у сали Скупштине АП Војводине са почетком у 13.00 часова, одржана је Јавна седница Комисије за спровођење поступка јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтовода од сабирно отпремне станице Турија север до рафинерије нафте Нови Сад са елементима детаљне регулације на животну средину.

Седници су присуствовали чланови Комисије за спровођење поступка јавног увида, мр Драгана Дунчић и други представници обрађивача Плана - ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'', као и подносиоци примедби.

Седницу је отворила мр Мирјана Керебић из РАПП - Организационе јединице за територију АП Војводине, председница Комисије за спровођење поступка јавног увида.  Мирјана Керебић је кратко подсетила присутне на спроведени поступак јавног увида и обавестила да је у току трајања јавног увида РАПП – Организациона јединица за територију АП Војводине у договору са Покрајинским секретаријатом за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине као носиоцем израде Плана затражила мишљења на Нацрт просторног плана и  Извештај о стратешкој процени утицаја од 13 институција и јавних предузећа. У току трајања јавног увида пристигло је 10 мишљења a  достављене су примедбе и сугестије од стране три подносиоца.

Након тога, представници  обрађивача плана изнели су став обрађивача о поднетим примедбама и додатно образложили поједина планска решења.

Председница Комисије је посебно нагласила да ће Комисија за спровођење поступка јавног увида, која је формирана од стране Републичке агенције за просторно планирање, са пажњом размотрити како сваку поднету примедбу тако и став обрађивача. Обавестила је присутне да ће коначан став о поднетим примедбама Комисија заузети након одржавања затворене седнице а потом сачинити Извештај о извршеном јавном увиду у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја који ће бити објављен на званичном сајту РАПП-а и достављен свим локалним самоуправама у обухвату плана.