Потписан Уговор о изради ППППН „Београд на води“ са Урбанистичким заводом Београда

Дана 3. септембра 2014. године  у просторијама Републичке агенције за просторно планирање закључен је  Уговор о изради ППППН „Београд на води“ са Јавним урбанистичким предузећем „Урбанистички завод Београд“.

Републичка агенција за просторно планирање је, на основу члана 36. став 1. тачка 2), ­52.,53.54. и 55. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), спровела преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуге – израда Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”.

По истеку рока за подношење понуда (3 дана од дана пријема позива за подношење понуде, односно до 29.августа 2014. године до 12.00)  Уговор о јавној набавци додељен је

„Урбанистичком заводу Београд“, као једином понуђачу, са свим испуњеним условима из конкурсне документације.

Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води” („Службени гласник РС”, број 58/14), Републичка агенција за просторно планирање, у статусу Носиоца израде ППППН ''Београд на води'' је обавила све активности на прикупљању свих расположивих података, услова и документације од надлежних министарстава, посебних организација, јавних предузећа и установа надлежних за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, саобраћаја, телекомуникација, енергетике, комуналне инфраструктуре, економије и регионалног развоја, туризма, заштите животне средине и просторног планирања, заштите споменика културе, заштите природе, као и других заинтересованих органа и организација и све неопходне услове, податке и документацију за израду ППППН ''Београд на води''.

Имајући у виду стратешки значај пројекта ''Београд на води'' на просторни развој града Београда као и на укупни развој Републике Србије, претходно спроведене активности током 2013. и 2014. године као и  активности на изради Мастер плана за пројекат ''Београд на води'', израда Нацрта ППППН ''Београд на води'' биће могућа и у краћим роковима од рокова утврђених Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат ''Београд на води''.