Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач

Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Бач на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се у трајању од 30 дана, од 04. септембра 2014. године до 03. октобра 2014. године. Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, обухватају укупну територију општине Бач и делове територије општина Бачка Паланка и Оџаци.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид у општинама које се налазе у обухвату Плана, сваког радног дана у времену од 900 до 1400 часова, и то у:

  • општини Бач, у згради Скупштине општине, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2;
  • општини Бачка Паланка, у згради Скупштине општине, Краља Петра И бр. 16;
  • општини Оџаци, у згради Скупштине општине, Кнез Михајлова бр. 24 и
  • у просторијама Републичке агенције за просторно планирање, Организационе јединице за територију АПВ, Булевар Михајла Пупина бр. 6, Нови Сад.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће доступни на увид заинтересованој јавности: 

  • у аналогном и дигиталном облику, у  просторијама органа јединица локалне самоуправе надлежним за послове просторног планирања и урбанизма, 
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине (хттп://www.екоурб.војводина.гов.рс) и Републичке агенције за просторно планирање (хттп://www.рапп.гов.рс).

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Бачу, 19. септембра 2014. године у 10 часова у згради КП центра Бач, ул. Трг др Зорана Ђинђића бр. 4.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалних самоуправа и Републичкој агенцији за просторно планирање, Организационој јединици за територију АПВ на адресу: Булевар Михајла Пупина бр.6, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 03. октобра 2014. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 17. октобра 2014. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, ул. Владике Платона бб, са почетком у 11 часова.

ОГЛАС

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ 

Прегледна карта бр. 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта бр.1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта бр.2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта бр.3.1: ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Реферална карта бр.3.2: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Реферална карта бр.4: КАРТА СПРОВОЂЕЊА