Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Ћелије“

ОБАВЉЕН ЈАВНИ УВИД

Донета је одлука о изради просторног плана (Сл. гласник РС бр. 44/11).

У току је припрема ИЗВЕШТАЈА о обављеном ЈАВНОМ УВИДУ.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА

КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ПРЕГЛЕДНА КАРТА ПОДРУЧЈА ПЛАНА

КАРТА 1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

КАРТА 2: СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА