Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Селова“

ОДЛУКА о изради просторног плана

УРЕДБА о утврђивању просторног плана

Просторни план - текст плана

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

ЕЛАБОРАТ О ЗОНАМА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА АКУМУЛАЦИЈЕ „СЕЛОВА“

ГЕОЛОШКА КАРТА

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

МОНИТОРИНГ ПОВРШИНСКИХ ВОДА

Детаљна карта спровођења Просторног плана за зону МХЕ „Селова“ бр.1.: Намена површина комплекса зоне МХЕ са регулацијом, нивелацијом и аналитичко - геодетским елементима

Лист број 1: Детаљна карта спровођења зоне I санитарне заштите 4а

Лист број 2: Детаљна карта спровођења зоне I санитарне заштите 4а

Лист број 3: Детаљна карта спровођења зоне I санитарне заштите 4а

ПРЕГЛЕДНА КАРТА

Реферална карта бр.1: ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

Реферална карта бр.2: МРЕЖА НАСЕЉА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ

Реферална карта бр.3: ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРИРОДНА И КУЛТУРНА ДОБРА

Реферална карта бр.4: СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА