Престанак рада Републичке агенције за просторно планирање

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 132/2014, у даљем тексту: Закон), прописано је да даном ступања на снагу овог закона престаје са радом Републичка агенција за просторно планирање, а да послове, запослене, имовину и архиву из надлежности ове Агенције, преузима Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Овим путем обавештавамо да се сви поднесци и други акти, од 17.12.2014. године,  са даном ступања на снагу Закона,  достављају на адресу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 11 000 Београд ул. Немањина бр. 22-26.